Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Quyết định Kiện toàn Ủy ban hỗn hợp phía Việt Nam triển khai thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM)

Posted: 23/08/2018 07:14
 
   


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:  2468/QĐ-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
   


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  06    tháng 8    năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ủy ban Hỗn hợp phía Việt Nam

triển khai thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Bản ghi nhớ hợp tác về Tăng trưởng các-bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày 02 tháng 7 năm 2013;

Căn cứ Công văn cử cán bộ tham gia Ủy ban Hỗn hợp phía Việt Nam triển khai thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM) của các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ủy ban Hỗn hợp phía Việt Nam thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM) và Tổ thư ký Ủy ban hỗn hợp, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban.

2. Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Ủy ban.

3. Ông Phạm Văn Tấn, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên thường trực.

4. Ông Phạm Phú Bình, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.

5. Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.

6. Trần Ánh Dương, Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ giao thông vận tải, Ủy viên.

7. Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

8. Ông Tăng Thế Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lương và Phát triển bền vững, Bộ Công thương, Ủy viên.

9. Ông Đinh Vũ Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.

10. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

11. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên

12. Bà Tô Nguyễn Cẩm Anh, Trưởng phòng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, Ủy viên.

Điều 2.Ủy ban có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, điều phối và quản lý các hoạt động thực hiện Cơ chế tín chỉ chung phối hợp với Ủy ban Hỗn hợp phía Nhật bản triển khai thực hiện Cơ chế tín chỉ chung theo Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng các-bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Điều 3. Cơ chế hoạt động

1. Ủy ban, các thành viên Ủy ban và Tổ thư ký thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ủy ban do Chủ tịch Ủy ban ban hành. Thành viên của Ủy ban và tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Cục Biến đổi khí hậu là cơ quan thường trực của Ủy ban. Giúp việc cho Ủy ban là Tổ thư ký do Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu quyết định thành lập.

3. Ủy ban được sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Kinh phí hoạt động của Ủy ban, Tổ Thư ký của Ủy ban được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 612/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ủy ban hỗn hợp phía Việt Nam triển khai thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM).

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Khoa học và Công nghệ,  Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc các Bộ có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

- Các Bộ: GTVT, XD, CT, NN&PTNT, KH&CN, KH&ĐT, TC;

- Lưu: VT, VP(TH), BĐKH, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Hồng Hà

 

 

 


Hãy nhấp chuột vào đây để tải về


Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn