Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Lễ ký kết thông qua các hướng dẫn cho việc thực hiện các quy tắc và các thủ tục của Ủy ban Ủy ban & 1 phần phần tại Hà Nội

Posted: 14/08/2014 10:35

Lễ ký kết thông qua các hướng dẫn cho việc thực hiện các quy tắc và các thủ tục cho Uỷ ban Hỗn hợp và Uỷ ban Hỗn hợp 1 phần của cơ chế tín dụng giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được tổ chức tại Hà Nội.

Meeting Report

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn