Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Quy chế hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp

Posted: 14/08/2014 10:44

Mục tiêu

Quy chế hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp (sau đây được gọi là "Quy chế hoạt động") quy định thành phần, quy trình ra quyết định và các hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp trong khuôn khổ Cơ chế tín chỉ chung (sau đây được gọi là "Cơ chế JCM").

 

Phạm vi

Quy chế hoạt động áp dụng cho tất cả các hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với những quy định tại Phần C của Hướng dẫn thực hiện Cơ chế JCM.

 

Giải thích thuật ngữ

Các thuật ngữ sử dụng trong Quy chế hoạt động được định nghĩa tại “Từ điển thuật ngữ Cơ chế JCM”.

 

Thành phần

Thành phần của Ủy ban Hỗn hợp gồm đại diện của phía Nhật Bản và phía Việt Nam.

Hai Bên sẽ chỉ định thành viên tham gia Ủy ban Hỗn hợp và thông báo cho Bên còn lại việc chỉ định này bằng văn bản. Số lượng thành viên tham gia Ủy ban Hỗn hợp do mỗi Bên chỉ định không vượt quá 10 người. Số lượng thành viên có thể tăng, giảm hoặc thay đổi, nhưng phải đảm bảo quy định về số lượng và thông báo trước cho mỗi Bên bằng văn bản.

Mỗi thành viên của Uỷ ban Hỗn hợp không được có quan hệ cá nhân hoặc tài chính trực tiếp với các vấn đề Ủy ban Hỗn hợp có thẩm quyền xem xét.

Ủy ban Hỗn hợp có hai đồng Chủ tịch, gồm một đồng Chủ tịch do phía Việt Nam chỉ định và một đồng Chủ tịch do phía Nhật bản chỉ định thông qua hình thức thông báo. Trong trường hợp đồng Chủ tịch của Bên nào từ chức, Bên đó có trách nhiệm chỉ định người thay thế.

Đồng Chủ tịch có thể chỉ định trong số các đại diện của mỗi Bên tham gia Ủy ban Hỗn hợp người thay thế để đảm nhận vai trò của đồng Chủ tịch. Việc chỉ định này phải được thông báo bằng văn bản hoặc thông qua các phương tiện điện tử.

 

Các cuộc họp

Lịch họp

Ủy ban Hỗn hợp sẽ họp trong trường hợp cần thiết, ít nhất một lần/năm.

Đồng chủ tịch thông báo lịch họp ít nhất 02 tuần trước ngày họp.

Đồng Chủ tịch gửi chương trình làm việc tại cuộc họp ít nhất 02 tuần trước ngày họp và gửi dự thảo cuối cùng của các tài liệu sử dụng trong cuộc họp ít nhất 05 ngày làm việc trước khi diễn ra cuộc họp.

 

Quyết định trong cuộc họp

Các quyết định của Ủy ban Hỗn hợp được thông qua trên cơ sở đồng thuận của các thành viên.

Đồng Chủ tịch có trách nhiệm đảm bảo tính đồng thuận trong quá trình ra quyết định. Trong trường hợp có một thành viên của Ủy ban có ý kiến phản đối, Đồng Chủ tịch sẽ xác nhận quyết định được đề xuất đó chưa đạt được đồng thuận.

 

Tham dự

Thành viên dự khuyết của Ủy ban Hỗn hợp có quyền tham dự các cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp. Việc ủy nhiệm cho các thành viên dự khuyết sẽ phải thông báo bằng văn bản hoặc thông qua các phương tiện điện tử trước khi diễn ra cuộc họp.

Các cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp chỉ được mở rộng cho các quan sát viên tham dự nếu được sự đồng ý của 02 Bên, trừ những trường hợp có quyết định của Ủy ban Hỗn hợp.

 

Quyết định thông qua phương tiện điện tử và họp trực tuyến

Quyết định của Ủy ban Hỗn hợp có thể được phê duyệt thông qua các phương tiện điện tử theo trình tự sau đây:

Đồng Chủ tịch gửi quyết định được đề xuất tới các thành viên của Ủy ban Hỗn hợp thông qua phương tiện điện tử.

Các quyết định đề xuất được coi là được phê duyệt khi:

Không có thành viên nào của Ủy ban Hỗn hợp có ý kiến phản đối về quyết định đề xuất trong vòng 20 ngày kể từ khi quyết định đề xuất được gửi lấy ý kiến các thành viên Ủy ban và cả 02 đồng Chủ tịch xác nhận đồng ý thông qua quyết định đề xuất bằng phương tiện điện tử.

Tất cả các thành viên Ủy ban Hỗn hợp xác nhận đồng ý thông qua quyết định đề xuất bằng phương tiện điện tử.

Trong trường hợp có ý kiến phản đối từ thành viên Ủy ban Hỗn hợp, đồng Chủ tịch sẽ xem xét ý kiến đó và đưa ra quyết định thích hợp.

Ủy ban Hỗn hợp có thể tổ chức họp trực tuyến thông qua các phương tiện điện tử để hỗ trợ việc ra quyết định.

 

Ngôn ngữ

Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng trong các quyết định của Ủy ban Hỗn hợp.

Tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc chính thức của Ủy ban Hỗn hợp. Trong trường hợp thành viên nào của Ủy ban Hỗn hợp phát biểu hoặc cung cấp tài liệu bằng ngôn ngữ khác, thành viên đó sẽ phải mời phiên dịch hoặc chuẩn bị bản dịch bằng tiếng Anh.

 

Ban Thư ký

Ban Thư ký làm nhiệm vụ giúp việc cho Ủy ban Hỗn hợp trong thực hiện Cơ chế JCM.

 

Hỗ trợ bên ngoài

Ủy ban Hỗn hợp có quyền thành lập các ban chuyên môn trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ thực hiện các công việc của Ủy ban. Ủy ban Hỗn hợp sẽ quyết định quy định hoạt động của các ban này.

Ủy ban Hỗn hợp có quyền mời chuyên gia bên ngoài để hỗ trợ công việc của Ủy ban trong từng trường hợp cụ thể.

 

Vấn đề bảo mật

Các thành viên của Ủy ban Hỗn hợp, Ban Thư ký, cơ quan trực thuộc hoặc bất kỳ cá nhân nào đảm nhiệm các công việc của Ủy ban Hỗn hợp có nghĩa vụ giữ kín các thông tin bảo mật, nghiêm cấm sử dụng trái phép hoặc tiết lộ những thông tin này cho Bên thứ ba.

 

Vấn đề ghi chép của cuộc họp

Các quyết định đầy đủ của Ủy ban Hỗn hợp sẽ được công bố công khai ngay sau khi được phê duyệt.

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn