Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2017

Posted: 25/03/2019 14:55

Thực hiện Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp thực hiện với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam (EF) cho năm 2017. Theo đó, kết quả tính toán EF cho năm 2017 là 0,8649 tấn CO2/MWh.

(Chi tiết báo cáo ở file đính kèm)

Báo cáo nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải (EF) của lưới điện Việt Nam


Hãy nhấp chuột vào đây để tải về


Bài viết khác

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn